SİNİR STRES BİR YAZI - MUSTAFA AYDOĞAN

SİNİR STRES BİR YAZI


Bu yazıyı sonuna kadar herkesin okumasını tavsiye ederim, okuyun ki ADAM’LA ODUN’U ayırt etmesini bilelim. Aramızda adam kılığında dolaşan çok odun var.

İbâdullâh'ı istihkār, yani Allâh'ın kullarına küçümseme ve tahkir nazarıyla bakmak, en başta kişinin kendi haddini bilmezliğinin bir ifadesidir.

 Zira insan kendini bilirse, yani var olmak ve hayatını idâme ettirmek için bile dâimâ Rabbinin lûtfuna muhtaç olduğunu lâyıkıyla idrâk edebilirse, acziyetten âdeta ıslak bir kağıda döner. Ne Rabbine, ne de O'nun kudret ve sanatının muhteşem eserleri olan mahlûkâta, büyüklük taslamaya mecâli kalmaz.

Hazret-i Ali (r.a.)'ın ifadesiyle:

“Övünmek Âdemoğlunun neyine ki?! Evveli nutfe, sonu ise cîfedir! Kendi rızkını dahî yaratamadığı gibi, kendini helâkten de kurtaramaz.”

Cenâb-ı Hakk'ın ilâhî kudret ve azameti karşısında acziyet ve hiçliğinin farkında olan bir mü'min; aslâ gurur, kibir ve ucuba meyledemez.

Temiz bir bardakta bulunan saf ve berrak bir suya, bir damla necâset düştüğünde, nasıl ki o su, bütün sâfiyet ve kıymetini kaybederse; Allâh'ın kullarını küçük görerek dolaylı yoldan büyüklenmek de, kulun Hak katındaki değerini yok eder.

Âyet-i kerîmede buyrulduğu üzere:

“Her kim izzet ve şeref istiyorsa, bilsin ki, izzet ve şerefin hepsi Allâh'ındır…” (Fâtır, 10)

Dolayısıyla kul; tevâzû, hiçlik ve acziyetinin idrâki içinde, sâlih amellerle Rabbine ne kadar yaklaşabilirse, Hak katında o nisbette izzet kazanır. Mütevâzı kullarını Cenâb-ı Hak yüceltir.

Âyet-i kerîmede buyrulur:

“…Allah katında en değerli olanınız, en çok takvâ sahibi olanınızdır…” (el-Hucurât, 13)

ÜSTÜNLÜK TAKVÂ İLEDİR

Yani Allah katında yegâne üstünlük “takvâ” iledir. Takvâ ise Allâh'ın rızâ ve muhabbetinden mahrum kalma korku ve endişesi içinde, haram ve şüphelilerden titizlikle sakınıp bütün gücüyle sâlih amellere, ibadet ve tâate, Allah yolundaki hizmetlere gayret göstermektir. Yine takvâ; nefsânî arzuları bertaraf etmek, rûhânî istîdatları inkişâf ettirmek ve ilâhî müşâhedenin altında olduğumuzu, kalpte dâimî bir şuur ve idrak hâline getirebilmektir.

Kalplerdeki takvâ duygusunun kimde daha yüksek olduğunu, dolayısıyla kimin daha hayırlı olduğunu ise ancak Allah Teâlâ bilir. Bunun içindir ki Rabbimiz, âyet-i kerîmede şu îkazda bulunur:

“Ey îmân edenler! Bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki de onlar, kendilerinden daha hayırlıdır…” (el-Hucurât, 11)

Hazret-i Âişe (r.anhâ) diyor ki:

"(Bir defasında Peygamber Efendimiz'e hitâben:)

«–Ey Allâh’ın Rasûlü! Safiyye’nin kısa boylu oluşu Sana yeter.» diyerek Safiyye'yi küçümsemiştim. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v.):

«–Ey Âişe! Öyle bir söz söyledin ki, eğer o söz denize karışsa idi, onun suyunu bozardı.» buyurdu." (Ebû Dâvûd, Edeb, 35/4875; Tirmizî, Kıyâmet, 51)

ALAY EDEN HERKESİN VAY HÂLİNE!

İnsanları küçük görmek; sözle olabileceği gibi, çeşitli hâl ve hareketlerle, kaş-göz işaretleriyle de olabilir. Cenâb-ı Hak bunu da şu ifadeyle yasaklamıştır:

“İnsanları arkasından çekiştirip (gıybetini yapıp) kaş-göz işaretiyle alay eden herkesin vay hâline!” (el-Hümeze, 1)

Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz de şöyle buyurmuştur:

 

“Allah Teâlâ bana: «Birbirinize karşı öylesine alçakgönüllü olun ki, hiç kimse diğerine karşı haddi aşıp zulmetmesin. Yine hiç kimse, bir başkasına karşı böbürlenip üstünlük taslamasın!» diye vahyetti.”

Bu dini bilgileri özellikle paylaşıyorum. Günümüzde insanların birbirlerine karşı bakışları tamamen değişti. İnsanları yaratandan dolayı sevmek ve değer vermek yerine PARASINA GÖRE değer veriyoruz. Rızkı verenin Allah olduğunu unutuyoruz. Dilediğine az verir, dilediğine çok verir. Allah’ın hikmetinden sual olmaz.

Abdest alır 5 vakit namaz kılarlar, bununla her şey bitti zannederler, sonra da Allah’ın yarattığı kullarını hor görür, yeri gelinde de alay bile ederler.

Sözüm bu tür insanlara; SİZİN PARANIZ DA YERE BATSIN PULUNUZ DA, İNSANLIĞINIZ DA… Allah sizin gibileri müstahak etsin.

Diğer insanlara karşı paranızla, pulunuzla, servetinizle üstünlük taslamayın üstünlük sadece TAKVA ile olur. ÖBÜR TÜRLÜSÜ VEREN DE ALLAH, ALAN DA ALLAH.

Yarın öldüğünde bu dünyada giydiğin bir donun bile olmayacak kıçında. MÜLKÜN SABİBİ ALLAH’TIR.  ÖNCE ADAM OLUN, AKILLI OLUN, SONRA ALLAH O AKLINIZI BİR ALIR Kİ FELEĞİNİZİ ŞAŞIRIRSINIZ.

Paranın kuluna, paraya tapana lanet olsun!

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

YAZARIN SON 5 YAZISI
25Mar

BUYURUN SAYIN ÖZHASEKİ

23Mar

BUNA DA ŞÜKÜR

20Mar

ÖNCE OTOPARK

19Mar
13Mar

CUMHURİYET OLMASA KULDUM